top of page
Vedtægter for IFS Hjørring

Navn og formål

 

§ 1.

Foreningens navn er Idræt for Sindet, Hjørring; forkortet IFS Hjørring. Foreningen er hjemmehørende i Hjørring Kommune og målrettet borgere i Hjørring Kommune. Foreningen er stiftet den 30. marts 2000.

 

§ 2.

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • at tilbyde idræt til psykisk sårbare i Hjørring og omegnskommunerne

 • at tilbyde medlemmer trivsel gennem idrætsaktiviteterne

 • at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære samt at skabe et socialt og stabilt miljø.

 

Stk. 2. Foreningen arbejder for sit formål gennem kvalificeret træning, turneringer, stævner og andre idrætslige arrangementer.

 

§ 3.

Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

 

 

Medlemsforhold

 

§ 4.

Stk. 1. Foreningen har tre typer af medlemmer.

 • A. Personlige medlemmer, der er aktive idrætsudøvere

 • B. Personlige medlemmer, der ikke er aktive idrætsudøvere

 • C. Kollektive medlemmer, herunder institutioner, væresteder o. lign.

 

Stk. 2. Som medlem kan optages enhver person, institution, værested eller lignende, der kan tilslutte sig foreningens formål, erklærer sig villig til at overholde dens regler og love samt betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Derudover skal alle medlemmer være fyldt 18 år.

 

Stk. 3. Optagelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent. Ved optagelse skal oplyses medlemmets navn og adresse. A- og B medlemmer skal endvidere oplyse fødselsdato, Cmedlemmer skal oplyse navn på en eller to kontaktpersoner.

 

§ 5.

Stk. 1. Eksklusion af et medlem kan besluttes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

 

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan kræve beslutningen taget op på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3. For at IFS skal opleves som et rart og trygt sted at komme, skal alle medlemmer overholde følgende ”Husregler”:

 • Enhver truende eller voldelig adfærd overfor andre medlemmer må ikke finde sted

 • En adfærd, hvor man udviser usportslig optræden, kritiserer, håner, overskrider andres personlige grænser eller på anden måde er ødelæggende for foreningens sociale miljø, vil ikke blive accepteret

 • Ødelæggelse eller hensynsløs behandling af idrætsredskaber eller hallens inventar vil ikke blive accepteret.

Ved overtrædelse af ”Husreglerne” er det bestyrelsen som afgør, hvilke konsekvenser det skal have. Det kan fx dreje sig om en tilrettevisende samtale med præcisering af ”Husreglerne”, en begrænset adgang til foreningens aktiviteter og på særlige betingelser, en karantæne fra foreningen eller en eksklusion af foreningen.

 

§ 6.

Stk. 1. Foreningens kontingentsatser fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for de forskellige medlemstyper og for deltagelse i forskellige aktivitetsniveauer.

 

Stk. 2. Kontingentet opkræves halvårsvis forud. Det er medlemmers pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen har dog ret til at eftergive kontingentrestancer, såfremt et medlem på grund af særlige årsager ikke er i stand til at betale.

 

 

Generalforsamling

 

§ 7.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk. 2. Alle a- og B-medlemmer har adgang og taleret på generalforsamlingen. C-medlemmer sender op til fire repræsentanter, der ligeledes har taleret.

 

Stk. 3. Lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer eller deres repræsentanter er til stede.

 

Stk. 4. Kun A-medlemmer og repræsentanter for C-medlemmer har stemmeret. A-medlemmer kan kun stemme, hvis de er personligt fremmødte. Hvert C-medlem, der er repræsenteret blandt de fremmødte, har én stemme, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

 

Stk. 5. Ved personvalg kan såvel A-medlemmer som B-medlemmer og repræsentanter for

C-medlemmer vælges. Opstilling kræver forudgående personligt samtykke. Samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt. Såfremt der er flere opstillede kandidater, end der skal vælges, afholdes personvalg som hemmelig, skriftlig afstemning.

På stemmesedlen anføres i uprioriteret rækkefølge et antal navne, svarende til det antal personer, der skal vælges. De personer, der har fået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed mellem en mindre del af de opstillede kandidater ved første afstemning, afholdes endnu en afstemning mellem de kandidater, der står lige. Såfremt også denne afstemning giver kandidaterne lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

 

Stk. 6. I øvrige sager træffer generalforsamlingen beslutning med almindeligt flertal. Dog kræves mindst 2/3 flertal for at kunne beslutte en vedtægtsændring eller en opløsning af foreningen. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre én eller flere stemmeberettigede kræver skriftlig afstemning.

 

§ 8.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts-april måned, og der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.

 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og mindst to stemmetællere. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år

 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

 4. Vedtagelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingentsatser.

 5. Indkomne forslag.

 6. Vedtagelse af målsætning for kommende idræts-år.

 7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter herfor, jfr. § 9.

 8. Valg af en eller to revisorer samt 1 suppleant herfor. Hvis der kun vælges en revisor, skal vedkommende være registreret eller statsautoriseret. Revisorer og suppleanter må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

 9. Evt.

 

§ 9.

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter en skriftlig begrundet anmodning herom og mindst halvdelen af disse møder frem til generalforsamlingen, eller når et flertal af foreningens bestyrelse finder det nødvendigt.

 

Stk. 2. Begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringen er fremsat, og der indkaldes skriftlig pr. brev med mindst 10 dages varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, som er bekendtgjort i indkaldelsen.

 

 

Bestyrelsen

 

§ 10.

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens 5 medlemmer er valgt for to år ad gangen på generalforsamlingen. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges i prioriteret rækkefælge 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanter vælges for eet år ad gangen.

 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde senest 3 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstitueres og arbejder med en formand, en sekretær, en kasserer og 2 menige medlemmer. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i møderne, dog uden stemmeret.

 

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten. Bestyrelsen konstituerer sig herefter på ny, jf. stk. 2.

 

Stk. 5. Bestyrelsen holder ca. et månedligt møde.

 

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 7. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

 

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

Stk. 9. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med Hjørring Kommune, Socialforvaltningen via Idræts- og kulturmedarbejder i Socialpsykiatrien, der er sekretær for Idrætsforeningen.

 

 

Økonomi

 

§ 11.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 

§ 12.

Stk. 1.. Regnskabet revideres af den eller de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

Stk. 2. Revisionen skal mindst 1 gang om året gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og kassebeholdning.

 

§ 13.

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening; af disse to skal den mindst ene være formand eller kasserer. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

Vedtægtsændringer

 

§ 14.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 

Opløsning

 

§ 15.

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver formål til støtte for sindslidende i Nordjylland efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Vedtaget på Generalforsamling d. 15. marts 2017

bottom of page